Tên các loại hải sản bằng tiếng Anh đầy đủ và chi tiết

Key takeaways:

 • Hải sản là 1 group đồ ăn thức uống phổ cập bên trên toàn trái đất, vì vậy, thủy sản là 1 chủ thể kể từ vựng rất là thú vị nhằm người học tập mò mẫm hiểu.

  Bạn đang xem: Tên các loại hải sản bằng tiếng Anh đầy đủ và chi tiết

 • Một số cách thức sẽ giúp đỡ học tập thương hiệu những loại thủy sản vì chưng giờ đồng hồ Anh: coi phim tương quan cho tới siêu thị nhà hàng, động vật hoang dã và dùng flashcard.

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về những loại cá

 1. Fish /fɪʃ/ (n): cá

 2. Anchovy /ˈæntʃəvi/ (n): cá cơm

 3. Carp /kɑːrp/ (n): cá chép

 4. Catfish /'kætfiʃ/ (n): cá trê

 5. Cod /kɒd/ (n): cá tuyết

 6. Flounder /ˈflaʊndər/ (n): cá bơn

 7. Flying fish /ˈflaɪɪŋ ˈfɪʃ/ (n): cá chuồn

 8. Grouper /ˈɡruːpər/ (n): cá mú

 9. Haddock /ˈhædək/ (n): Cá êfin (một loại cá tuyết)

 10. Halibut /ˈhælɪbʌt/ (n): thờn bơn lưỡi ngựa

 11. Herring /ˈhɛrɪŋ/ (n): cá trích

 12. Mackerel /ˈmækərəl/ (n): cá thu

 13. Ray /reɪ/ (n): cá đuối

 14. Red tilapia /rɛd tɪˈlɑːpiə/ (n): cá diêu hồng

 15. Salmon /ˈsæmən/ (n): cá hồi

 16. Sardine /sɑːrˈdiːn/ (n): cá mòi

 17. Snakehead /ˈsneɪkˌhɛd/ (n): cá lóc

 18. Snapper /ˈsnæpər/ (n): cá hồng

 19. Sole /soʊl/ (n): cá bơn

 20. Swordfish /ˈsɔːrdfɪʃ/ (n): cá kiếm

 21. Tilapia /tɪˈlɑːpiə/ (n): cá rô phi

 22. Trout /traʊt/ (n): cá hồi nước ngọt

 23. Tuna /ˈtuːnə/ (n): cá ngừ đại dương

Xem thêm:

 • Từ vựng chủ thể về Food and Drink

 • Từ vựng về loài vật thông thườn vô tiếng Anh

 • Từ vựng về rau xanh củ quả vô giờ đồng hồ Anh

Từ vựng giờ đồng hồ anh về những loại thủy sản khác

 1. Abalone /ˌæbəˈloʊni/ (n): bào ngư

 2. Blood cockle /blʌd ˈkɒkl/ (n): Sò huyết.

 3. Clams /klæmz/ (n): nghêu

 4. Crab /kræb/ (n): cua

 5. Crayfish /ˈkreɪfɪʃ/ (n): tôm rồng đất

 6. Cuttlefish /ˈkʌtlˌfɪʃ/ (n): mực nang

 7. Eel /iːl/ (n): lươn

 8. Lobster /ˈlɒbstər/ (n): tôm hùm

 9. King Crab /kɪŋ kræb/ (n): cua hoàng đế

 10. Mantis shrimp /ˈmæntɪs ʃrɪmp/ (n): tôm tít

 11. Mussels /ˈmʌsəlz/ (n): con cái trai

 12. Octopus /ˈɒktəpəs/ (n): bạch tuộc

 13. Oysters /ˈɔɪstərz/ (n): hàu

 14. Scallops /ˈskɒləps/ (n): sò điệp

 15. Sea cucumber /ˈsiː ˈkjuːkʌmbər/ (n): hải sâm

 16. Sea urchin /siː ˈɜːrtʃɪn/ (n): nhím biển

 17. Sentinel crab /ˈsɛntɪnəl kræb/ (n): con cái ghẹ

 18. Shrimp /ʃrɪmp/ (n): tôm

 19. Squid /skwɪd/ (n): mực

 20. Grease snail /ɡriːs sneɪl/ (n): ốc mỡ

 21. Horn snail /hɔːn sneɪl/ (n): ốc sừng

 22. Nail snail /neɪl sneɪl/ (n): ốc móng tay

 23. Japanese bonnet snail /dʒæpəˈniːz ˈbɒnɪt sneɪl/ (n): ốc tỏi

 24. Sweet snail /swiːt sneɪl/ (n): ốc hương

 25. Wool snail /wʊl sneɪl/: ốc len

Từ vựng về những phần tử của con cái cá

Từ vựng về những phần tử của con cái cá

 1. Anal fin /ˈeɪnəl fɪn/ (n): vây hậu môn

 2. Caudal fin /ˈkɔːdəl fɪn/ (n): vây đuôi

 3. Dorsal fin /ˈdɔːrsəl fɪn/ (n): vây lưng

 4. Eyes /aɪz/ (n): mắt

 5. Gill /ɡɪl/ (n): mang

 6. Gill cover /ɡɪl ˈkʌvər/ (n): nắp mang

 7. Lateral line /ˈlætərəl laɪn/ (n): lối bên

 8. Mouth /maʊθ/ (n): miệng

 9. Nostril /ˈnɑːstrəl/ (n): lỗ mũi cá

 10. Pectoral fin /ˈpektərəl fɪn/ (n): vây ngực

 11. Pelvic fin /ˈpelvɪk fɪn/ (n): vây bụng

  Xem thêm: "Sinh Tố" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

 12. Scales /skeɪlz/ (n): vảy

Từ vựng về những thức ăn chế đổi mới kể từ hải sản

Từ vựng về những thức ăn chế đổi mới kể từ hải sản

 1. Stew fish /stuː fɪʃ/ (n): cá kho

 2. Steamed fish /stiːmd fɪʃ/ (n): cá hấp

 3. Grilled fish with scallion oil /ɡrɪld fɪʃ wɪð ˈskæljən ɔɪl/ (n): cá nướng mỡ hành

 4. Fried fish /fraɪd fɪʃ/ (n): cá chiên

 5. Mackerel in tomato sauce /mæˈkɛrəl ɪn təˈmeɪtoʊ sɔːs/: Cá thu oi cà chua

 6. Crab bisque /kræb bisk/ (n): Súp cua

 7. Steamed crab with beer /stimd kræb wɪθ bɪr/ (n): cua hấp bia

 8. Stir Fry Crab with Tamarind /stɜr fraɪ kræb wɪð ˈtæmərɪnd/ (n): cua rang me

 9. Stir Fry Sentinel Crab with Tamarind /stɜr fraɪ ˈsɛntənəl kræb wɪð ˈtæmərɪnd/ (n): ghẹ rang me

 10. Calamari /ˌkæləˈmɑri/ (n): mực ống rán giòn

 11. Grilled squid with salt and chili /ɡrɪld skwɪd wɪð sɔlt ænd ˈtʃɪli/ (n): mực nướng muối bột ớt

 12. Sweet and Sour Calamari /Swiːt ənd ˈsaʊr ˌkæləˈmɑːri/ (n): mực xào chua ngọt

 13. Grilled shrimp with salt and chili /ɡrɪld ʃrɪmp wɪð sɔlt ænd ˈtʃɪli/ (n): tôm nướng muối bột ớt

 14. Shrimp scampi /ʃrɪmp ˈskæmpi/ (n): tôm sú oi bơ tỏi

 15. Steamed shrimp /steemd ʃrɪmp/ (n): tôm hấp

 16. Fried shrimp /fraɪd ʃrɪmp/ (n): tôm rán giòn

 17. Lobster roll /ˈlɑbstər roʊl/ (n): bánh mỳ cặp tôm hùm

 18. Clam chowder /klæm ˈtʃaʊdər/ (n): súp nghêu

 19. Oyster Rockefeller /ˈɔɪstər ˈrɑkəˌfɛlər/ (n): hàu nướng oi phô mai

 20. Tuna salad /ˈtuːnə ˈsæləd/ (n): rau xanh trộn cá ngừ

 21. Vietnamese seafood salad /viˌɛtnəˈmiːz ˈsiːfuːd ˈsæləd/ (n): gỏi hải sản

 22. Seafood hotspot /ˈsiːfuːd ˈhɒtspɒt/ (n): lẩu hải sản

Hội thoại vì chưng giờ đồng hồ Anh bên trên những quán ăn hải sản

Sau Lúc mò mẫm hiểu những kể từ vựng về chủ thể thủy sản, cơ hội nhanh gọn và đơn giản và giản dị nhất nhằm rất có thể ghi ghi nhớ lâu lâu năm bọn chúng cơ đó là vận dụng vô thực tiễn. Sau đấy là một trong những khuôn mẫu câu được dùng vô một trong những trường hợp rõ ràng ở những quán ăn hải sản:

Đặt bàn (Booking)

Khách hàng

 • I’d lượt thích to tướng make a reservation, please.

  (Tôi mong muốn bịa bàn)

 • I want to tướng book a table for three.

  (Tôi mong muốn bịa bàn mang lại thân phụ người)

 • Do you have any không tính tiền tables?

  (Bạn đem còn bàn rỗng tuếch này ko ?)

Nhân viên

 • Yes, I have a table for three available at 9:00 PM, please just give bầm your name. (Vâng, tôi đem 1 bàn dành riêng cho tứ người vô khi 9:00 tối, thực hiện ơn hãy mang lại tôi biết thương hiệu của người sử dụng.)

 • We don’t have anything available at 6:00. Is 7.30 OK? (Chúng tôi không tồn tại sẵn vật gì vô khi 6:00. 7:00 được không?)

 • At the moment, all of our tables are reserved. Would it be possible for you to tướng return in 30 minutes? (Ngay thời điểm hiện nay, từng bàn của Shop chúng tôi và được bịa. quý khách hàng rất có thể trở lại vô nửa tiếng được ko.)

Hỏi về thực đơn (Asking about the menu)

Khách hàng

 • Could I see the menu? (Tôi rất có thể coi thực đơn được không?)

 • What is the best seller at your restaurant? (Món ăn được yêu thương quí nhất ở siêu thị của người sử dụng là gì?)

 • What is Lobster roll exactly? (Bánh mì tôm rồng và đúng là gì?)

Nhân viên

 • Yes, absolutely. Here is the thực đơn. (Vâng, chắc chắn là rồi. Đây là thực đơn.)

Gọi số (Ordering)

Khách hàng

 • Can I have the grilled salmon, please? (Tôi rất có thể lấy cá hồi nướng được không?)

 • I would lượt thích the seafood hotspot, please. (Tôi mong muốn một nồi lẩu thủy sản.)

 • I'm interested in trying the Clam chowder. (Tôi quí súp nghêu.)

Nhân viên

 • Are you ready to tướng order? (Bạn vẫn sẵn sàng gọi số chưa?)

 • What can I get for you? (Bạn mong muốn gọi số gì?)

 • Would you lượt thích to tướng hear about our specials? (Bạn cũng muốn nghe về những số đặc biệt quan trọng của Shop chúng tôi không?)

Thanh toán hóa đơn (Get the bill)

Khách hàng

 • Can we have the bill, please? (Tôi rất có thể lấy hóa đơn được không?)

 • Excuse bầm, I would lượt thích to tướng pay now. (Xin lỗi, tôi mong muốn thanh toán giao dịch giờ đây.)

 • Can I pay by credit thẻ, please? (Tôi rất có thể trả vì chưng thẻ tín dụng thanh toán được không?)

Nhân viên

 • Sure, I'll bring you the bill right away. (Chắc chắn rồi, tôi tiếp tục đem hóa đơn cho tới ngay lập tức.)

 • Would you lượt thích to tướng pay with cash or credit card? (Bạn mong muốn thanh toán giao dịch vì chưng chi phí mặt mày hoặc vì chưng thẻ tín dụng?)

 • The total comes to tướng $50. (Tổng số chi phí là $50)

Cách học tập kể từ vựng về hải sản

Để học tập kể từ vựng về thủy sản thưa cộng đồng, và kể từ vựng về thủy sản thưa riêng biệt, ở bên cạnh việc học tập nghĩa của kể từ vựng truyền thống lâu đời, người học tập rất có thể vận dụng một trong những cách thức sau đây:

 • Xem phim giờ đồng hồ Anh đem tương quan cho tới chủ thể siêu thị nhà hàng, trái đất động vật: Đây là cơ hội thú vị nhất nhằm học tập và vận dụng kể từ vựng về chủ thể thủy sản. Đây là 1 cơ hội rất có thể chung người học tập vừa vặn học tập tăng kể từ vựng mới mẻ, vừa vặn rất có thể nắm chắc toàn cảnh và chân thành và ý nghĩa của kể từ vựng.

 • Sử dụng những flashcard(thẻ) nhằm ôn lại kể từ vựng: Để rất có thể ghi nhớ kể từ vựng lâu lâu năm, người học tập nên tạo nên những flashcard mang lại kể từ vựng tôi đã học tập nhằm đơn giản ôn lại. Hiện ni, đem thật nhiều phần mềm tương hỗ tạo nên flashcard online nhằm người học tập rất có thể dùng như Anki, Quizlet,…

Tổng kết

Bài viết lách vẫn hỗ trợ cho những người hiểu tên những loại thủy sản vì chưng giờ đồng hồ Anh. Hi vọng, sau khoản thời gian hiểu nội dung bài viết này, hiểu fake tiếp tục biết phương pháp áp dụng những kể từ ngữ và cụm kể từ này nhằm nâng lên kỹ năng dùng giờ đồng hồ Anh của bạn dạng thân thích.

Tài liệu tham lam khảo:

Xem thêm: Bí mật về ký hiệu O trong cấu trúc tiếng Anh là gì?

John. “41 Types of Fish (Most Popular Saltwater and Freshwater Fish).” Nayturr, Nayturr, 24 June 2020, https://nayturr.com/types-of-fish/.

Maria, Caitriona. “13 Body Parts of a Fish and Their Uses (Common Fish Anatomy).” TPR Teaching, 8 Jan. 2023, https://www.tprteaching.com/parts-of-fish/.

“Restaurant English: Useful Expressions Used at a Restaurant • 7ESL.” 7ESL, 5 Sept. 2022, https://7esl.com/restaurant-english/#Restaurant_English_Making_a_Reservation.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


dấu tiếng việt Tiếng Anh là gì

dấu tiếng việt kèm nghĩa tiếng anh diacritic, và phát âm, loại từ, ví dụ tiếng anh, ví dụ tiếng việt, hình ảnh minh họa và các từ liên quan